Suomen Rivitanssinohjaajat ry:n toimintasäännöt

Nämä toimintasäännöt hyväksyttiin Suomen Country-tanssinohjaajat ry:n vuosikokouksessa 13.2.2010 yhdessä nimenmuutoksen kanssa.

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Rivitanssinohjaajat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

II Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rivitanssin (linedance) levinneisyyttä Suomessa ja ylläpitää hyvää ohjaustaidon tasoa, yhtenäistää tanssitermistöä ja lisätä tiedonkulkua tanssinohjaajien kesken..

Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa

 • kokoamalla ja jakamalla tietoa rivitanssin (linedance) ohjauksesta
 • järjestämällä koulutusta, ideapäiviä ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen
 • kehittämällä ja ylläpitämällä valtakunnallista tanssinohjaajien verkostoa
 • laatimalla tanssi- ja musiikkilistoja
 • tehden yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • kerätä osallistumismaksua järjestämissään opetus- ja huvitilaisuuksissa
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä

III Yhdistyksen jäsenet

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka on suorittanut "Teaching Line Dances" peruskurssin (TLD1) tai muutoin osoittaa omaavansa vastaavat tiedot ja jota yhdistyksen jäsen suosittaa ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia eli vuosijäseniä, joiden tulee olla 15 vuotta täyttäneitä ja jotka maksavat liittymismaksun sekä vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Jäsen, joka liittyy jäseneksi kalenterivuoden aikana, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta. Vuotuinen jäsenmaksu on suoritettava huhtikuun loppuun mennessä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt hoitamatta velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

IV Liittymis- ja jäsenmaksut

5 §

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

V Hallitus

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi syyskokouksessa valittavat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin, jäsensihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku äänivaltainen jäsen vaaleissa vaadi salaista äänestystä.

VI Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin, varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

VII Tilikausi ja tilintarkastus

8 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

VIII Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kaikista yhdistyksen kokouksista on hallituksen annettava tieto jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä jäsenelle sähköpostiviesti hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

11 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan tilintarkastaja ja varamies
 • Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista/kulukorvauksista
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

IX Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin purkamisesta päättävä kokous määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Takaisin ylös